Dane firmy: K-PZPiP

Logo: K-PZPiP
pełna nazwa firmyKujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
miasto, kodBydgoszcz, 85-112
ulica nrMennica 6
telefon, fax+48 52 58 59 160, +48 52 358 59 161
strona wwwwww.kpzpip.pl
adres e-mailbiuro@kpzpip.pl
reprezentant firmyMirosław Ślachciak
osoba kontaktowaHanna Wygocka
telefon+48 52 58 59 167
adres e-mailwygocka@kpzpip.pl
kontakt w języku polskim; angielskim;
rok założenia1992
liczba zatrudnionych1-10
informacje o firmieKujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców działa od 1992 roku. To instytucja wspierająca rozwój gospodarczy i dialog społeczny. Realizuje szereg usług wspierających rozwój przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego: informację gospodarczą, doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych i transferze technologii, szkolenia oraz udzielanie dotacji na utworzenie i rozwój firmy. Opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opracowujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości. Od 1993r. K-PZPiP jest członkiem ogólnokrajowej organizacji pracodawców – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, która reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec decydentów. Jako współzałożyciel i organizacja członkowska Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonującego od 1998r. wspiera konsolidację opinii środowiska gospodarczego w skali regionu. Od 2003 roku jest też akredytowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)-ogólnopolskiej sieci instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorców. Swoje działania opiera o system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców wspiera swoich klientów poprzez: 1. DORADZTWO I INFORMACJA: • wykonywanie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w zakresie: audytu technologicznego oraz transferu technologii w ramach Krajowej Sieci Innowacji; • wykonywanie usług doradczych w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na rozwój przedsiębiorstw, • w ramach Punktu Konsultacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Związku dostępne są usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które chcą założyć firmę. Konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz pomagają w przygotowaniu dokumentów, analiz i raportów niezbędnych w realizacji działań rozwojowych. Usługi obejmują zagadnienia związane z administracyjno-prawnymi aspektami zakładania, prowadzenia i zawieszania lub zamykania działalności gospodarczej, możliwością uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł (w ramach pomocy publicznej, oferty banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji finansowych), z marketingiem i organizacją firmy. 2. SZKOLENIA: • szkolenia otwarte dla przedstawicieli firm i instytucji w zakresie podatków, marketingu, finansowania zewnętrznego rozwoju, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, komunikacji społecznej i innych; • szkolenia zamknięte na indywidualne zlecenie firmy; usługi szkoleniowe są realizowane na zasadach komercyjnych lub w ramach projektów unijnych, dzięki czemu koszt udziału jest dofinansowany z EFS. 3. DOTACJE: • Związek udziela bezzwrotnego wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego dla osób zakładających działalność gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie partnerskim „Zostań przedsiębiorcą”. • Związek wspiera firmy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Aktualnie organizacja realizuje projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 „Program pilotażowy w województwie kujawsko pomorskim „Voucher Badawczy”. Istotą projektu jest wprowadzenie dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w formie vouchera badawczego, przy pomocy których będzie można sfinansować usługi dotyczące przeprowadzenia badań przemysłowych, prac rozwojowych i badań na zgodność z normami. • Związek uruchomił w regionie kujawsko-pomorskim unikatowy projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie. Region Otwarty na Innowacje”, którego założeniem jest szerzenie idei otwartych innowacji polegającej na dostępności technologii i standardów, ale również otwartości organizacyjnej umożliwiającej swobodny kontakt pracowników przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi, dostawcami rozwiązań a nawet konkurentami w celu wymiany wiedzy. W projekcie firmy mogą starać się o tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach MŚP, w ramach bezzwrotnego wsparcia. 4. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I LOBBING: • kojarzenie partnerów gospodarczych, • Sąd Polubowny, • działania mediacyjne pomiędzy przedsiębiorcami, a administracją rządową i samorządową oraz związkami zawodowymi, • współpraca z uczelniami regionu dążąca do określania oczekiwań przedsiębiorców w zakresie kierunków kształcenia i prowadzenia badań naukowych, • opracowywanie i przekazywanie decydentom w imieniu przedsiębiorców stanowisk dotyczących zmian prawnych i kierunków rozwojowych regionu i kraju, w szczególności dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. • public relations – organizacja konferencji, seminariów, organizacja imprez integracyjno- sportowych dla przedsiębiorców (w tym turniej piłki nożnej, turniej golfa, turniej tenisowy) oraz innych spotkań, dzięki którym można nawiązać współpracę gospodarczą; redagowanie działu gospodarczego w miesięczniku „A to region” - zawierającego informacje o wydarzeniach gospodarczych regionu, porady gospodarcze i prezentacje innowacyjnych przedsiębiorstw. Nagrody: - Medal Kazimierza Wielkiego przyznany przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2003 roku, - Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Fundusze Unijne. Certyfikaty: - Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009.
rodzaj działalności (EKD)91.11 - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
galeria

<< poprzednia następna >>